Udruženje međunarodnih otpremnika je oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica Komore na razini Republike Hrvatske, radi unaprjeđivanja rada i poslovanja članica Komore koje obavljaju djelatnost otpremništva.
Prema Odluci o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Udruženje međunarodnih otpremnika čine članice Komore koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) kod Državnog zavoda za statistiku razvrstane u područje H - Prijevoz i skladištenje, razred 52.29 - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu.
Glavno operativno tijelo Udruženja je Vijeće Udruženja koje čine predstavnici 13 članica.

Na izbornoj sjednici Udruženja međunarodnih otpremnika Hrvatske gospodarske komore održanoj 29. ožujka 2017. godine u HGK  za predsjednika Udruženja izabrana je Bosiljka Horvat, zamjenica generalnog direktora tvrtke Zagrebšped d.o.o. iz Zagreba koja je obnašala dužnost predsjednice Udruženja i u zadnjem mandatu. Za zamjenika je ponovo izabran dosadašnji zamjenik predsjednice Udruženja Josip Tonković iz tvrtke Omega-šped d.o.o., Zagreb.

Na sjednici je izabrano i Vijeće Udruženja koje osim predsjednika i zamjenika predsjednika čine predstavnici sljedećih članica:

Centar za kombinirani transport d.d., Zagreb

Domus cargo d.o.o., Zagreb

Interšped Vukovar d.o.o., Vukovar

Jadroagent d.d., Rijeka

Jadrošped d.o.o., Rijeka

Muraspid d.o.o., Hodošan

Primacošped d.o.o., Zagreb

Suk-šped d.o.o., Osijek

Trast d.d. ,Zagreb

Viator&Vektor projekti d.o.o., Zagreb

Županjašped d.o.o., Županja

 Detaljnije informacije možete dobiti u Sektoru za promet i veze HGK, tel: 01 460-6723. gđa. Ana Landek.

 

Zakonski okvir
Osnovna uloga otpremnika je da organizira prijevoz robe i druge s tim povezane radnje (skladištenje, pretovar, kontrolu robe, carinjenje i dr.) za drugu osobu (naručitelja) prema njegovom nalogu, odnosno ugovoru o otpremanju.
U Republici Hrvatskoj ne postoji poseban zakonski propis koji se odnosi na otpremničku djelatnost u cjelini odnosno koji bi regulirao sve ili barem većinu otpremničkih poslova.
Ova djelatnost je djelomično regulirana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15), te dijelom carinskim propisima kada se radi o obavljanju poslova zastupanja u carinskim postupcima.
U Zakonu o obveznim odnosima ugovor o otpremi (špedicija) je posebno imenovan ugovor. Ugovor o otpremi je ugovor između otpremnika i nalogodavatelja kojim se otpremnik obvezuje da zbog otpreme određene robe sklapa u svoje ime i za račun nalogodavatelja ili u ime i za i za račun nalogodavatelja ugovor o prijevozu i druge uobičajene poslove i radnje potrebne za izvršenje otpreme, a nalogodavatelj se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.
Temeljem navedene zakonske odredbe otpremnik je zastupnik svog nalogodavatelja.
Kada nastupa u ime i za račun nalogodavatelja zastupanje je izravno, a kada nastupa u svoje ime, a za račun nalogodavatelja tada je zastupanje neizravno (komisionar).

Za obavljanje poslova carinskog otpremništva, odnosno zastupanja u carinskim postupcima, potrebno je posjedovati odobrenje (licencu). Odobrenje izdaje Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.

Propisi koji reguliraju ove poslove su:

  • Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicim (NN 93/02, 125/02 , 68/03, 122/07, 45/14).

Ugovor o otpremi ( Zakon o obveznim odnosima )

Ugovor o otpremni (špedicija) - Izvod iz Zakona o obveznih odnosima

 

Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika

Opći uvjeti poslovanja predstavljaju autonomni izvor prava i sadrže pravila kojima se pobliže uređuje ugovor između otpremnika i nalogodavatelja. Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske navode otpremničke poslove, te sadrže odredbe o ponudi, nalogu za otpremu (dispoziciji), prihvatu i predaji stvari, prijevoznim i popratnim dokumentima, prispjeću oštećene pošiljke i postupku s istom, određivanju prijevoznog puta i načina prijevoza (instradaciji), rokovima izvršenja , pregledu pakiranja, utvrđivanju količine, uzimanju uzoraka, carinjenju, osiguranju, naknadi za usluge i naknadi troškova, odgovornosti otpremnika, zadržavanju i zalogu robe te riješavanju sporova. Opći uvjeti primjenjuju se ako su ugovorne strane dogovorile njihovu primjenu.

 Prateći dokumenti

 

FIATA – Međunarodni savez otpremničkih udruženja

FIATA (fr. Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles , engl. International Federation of Freight Forwarders Associations) je Međunarodni savez otpremničkih udruženja sa sjedištem u Švicarskoj. Ovo je najveće i najznačajnije međunarodno otpremničko udruženje u svijetu. Osnovano je 1926. godine u Beču, a među osnivačima bilo je i udruženje otpremnika koje je u to vrijeme djelovalo u Zagrebu.

Kroz nacionalna udruženja i druge organizacije članice FIATA-e te te individualno članstvo u FIATA-i je zastupljeno oko 40000 otpremničkih tvrtki iz oko 150 zemalja  koje zapošljavaju između 8-10 milijuna ljudi.

Više: www.fiata.com

 

Definicija otpremništva i logistike (prema FIATA/CLECAT)

FIATA je u suradnji s Europskim udruženjem za otpremništvo, transport, logistiku i carinske usluge - CLECAT usvojila definiciju otpremništva i logistike koja glasi:

„Otpremničke i logističke usluge“ podrazumijevaju bilo koje usluge koje su u vezi s prijevozom (koji se obavlja jednim ili više prijevoznih sredstava), konsolidacijom, skladištenjem, rukovanjem, pakiranjem ili distribucijom robe kao i obavještavanjem s tim u vezi, uključujući carinske i financijske radnje, deklaraciju robe za službene potrebe, pribavljanje osiguranja za robu i prikupljanje ili nabavu plaćanja ili dokumenata u vezi s robom.

Otpremničke usluge također uključuju logističke usluge s modernom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u vezi s prijevozom, rukovanjem ili skladištenjem robe, odnosno upravljanje ukupnim lancem otpreme.

Ove usluge se mogu prilagoditi svakoj pojedinoj otpremi.